zofim.org.il
  
 


 
שבט דרור
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט דרור » תרומות לתמיכה בחניכים מעוטי יכולת

תרומות לתמיכה בחניכים מעוטי יכולת פורסם בתאריך 19/9/2007

כמידי שנה, גובה השבט בתחילת השנה את דמי החבר, הרישום והביטוח סך של 550 ₪ לשנת פעילות. מתוך סכום זה, 150 ₪ מועברים לתנועה לצורך רישום וביטוח הילדים.
יתרת הסכום משמשת את השבט לפעילות השוטפת, למימון שכר מרכז בוגר, הוצאות צוות המדריכים, לרכישת ציוד חד"פ וקבוע וכן לפעילויות ייחודיות המתקיימות לאורך שנת הפעילות

לטובת הטיולים מתבצע רישום נפרד בהתאם לתוכנית המוצעת בכל טיול וטיול.


דמי החברות הנותרים בשבט משמשים בין היתר גם לסבסוד חניכים מיעוטי יכולת.  שכן בתפיסתנו, לא ייתכן מצב בו חניך לא ייטול חלק בפעילויות השבט כאשר הסיבה לכך הינה לאור קושי כלכלי במשפחה. ומתוך תפיסה זו בחצי השנה האחרונה, מימן השבט מתוך סך תקציב הסיבסודים והתמיכות, אלפי שקלים והצליח להבטיח שכל חניך שרצה להשתתף בפעילות למרות קושי כלכלי מבית אכן הצטרף לפעילות.

 


חשוב לציין ההחלטה בדבר מתן תמיכה (ההנחה בעלויות) אינו מבוצע באופן שרירותי וניתן רק לאחר מילוי טופס רשמי (וחסוי על מנת שלא לפגוע בחניך ובמשפחתו) המשמש כהצהרת הורי החניך בדבר המצב הכלכלי בבית. במקביל נשמר המסמך בשבט לצרכי בקרה מצד התנועה והבטחה כי ההחלטה בדבר מתן ההנחה ניתנה לאור נתונים הצהרתיים.

על מנת להבטיח שגם השנה נוכל לשלב בכל פעילויותינו, חניכים הבאים ממשפחות הזקוקות לסבסוד ותמיכה בעלויות, ובמקביל לוודא שסך התמיכות בפעילויות השוטפות אינו מעבר ליכולתנו באופן כללי, אנו פונים אליכם בבקשה להצטרף לפרוייקט "משפחה מאמצת"

במענה לדף זה תוכלו לממן השתתפותו של חניך הזקוק לתמיכה כלכלית ואשר הכסף הנתרם למטרה זו יהיה צבוע ולא ישמש לשום דבר אחר שאינו תמיכה במשפחות מעוטות יכולת.
במידת הצורך, כנגד תרומה מעל לסכום של 100 ₪ תוצא חשבונית המוכרת לצרכי ניכוי מס.

 

כמו כן, בסוף השנה יינתן דו"ח אישי המפרט את אופן פיזור התרומה (ללא ציון שם הנתמכים)

 

 

 

בברכה,

 

שבט דרור

צופים דתיים, מודיעין